REGULAMIN KONKURSU

NA INSTAGRAMIE

– JAK WEJŚĆ DO BRANŻY IMPORTOWEJ –

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Gaik z siedzibą w Krakowie ul. Poznańska 15/143, 30-012 Kraków, NIP8681797965, REGON 380910911 , nick na Instagramie: mecenas_joanna , nick na Facebooku: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Gaik (dalej: Organizator).
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.10.2020 r. godz. 10.00 a kończy się dnia 25.10.2020 r. o godz. 24.59 czasu polskiego, (dalej: Czas Konkursu) .
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z warunkami Regulaminu.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. posiada dostęp do Internetu umożliwiający odebranie nagrody
  3. posiada aktywne konto/ profil w serwisie Instagram,
  4. wykonała Zadanie Konkursowe.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby współpracujące z Organizatorem i świadczące usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także najbliżsi członkowie ich rodzin.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, w Czasie Konkursu, Uczestnik udostępni na swoim instastory okładkę e-booka „Jak wejść do branży importowej” dostępną na instastory Organizatora i oznaczy ją hashtagiem #jakwejśćdobranżyimportowej oraz oznaczeniem @mecenas_joanna oraz uzupełni na okładce zdanie zaczynające się od: „Cechą idealnego importera jest…………………………” (dalej: Zadanie Konkursowe)
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w Czasie Konkursu.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 5. a) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 6. b) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 7. c) naruszają regulamin serwisu Instagram.

d)użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści naruszające dobre obyczaje, zachęcające do nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących w jakimkolwiek zakresie.

PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora lub osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do zwycięskiego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a zwycięski Uczestnik Konkursu (dalej: Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do zwycięskiego Zadania Konkursowego. Organizator będzie miał prawo opublikowania zwycięskiego Zadania Konkursowego na swoim profilu na Instagramie i oznaczenia Zwycięscy nazwą jego konta/profilu z dodaniem dodatkowych oznaczeń, naklejek i opisów  swobodnie według własnego uznania.

 

NAGRODA

 1. Organizator zobowiązuje się z poszanowaniem zasad Konkursu, do wyłonienia dwóch Zwycięzców, którym przyznana Nagrodę, biorąc pod uwagę atrakcyjność, oryginalności i kreatywności wykonanego przez niego Zadania Konkursowego. Decyzje Organizatora jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających
  z przepisów prawa.
 2. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci e-booka „Jak wejść do branży importowej” autorstwa Joanny Gaik o wartości 199 zł brutto.
 3. Nagroda jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Organiator zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 27.10.2020 r (dalej: Dzień Rozstrzygnięcia Konkursu).
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie zwycięskiego Zadania Konkursowego na profilu instagramowym Organizatora z oznaczeniem jego konta/profilu w Dniu Rozstrzygnięcia Konkursu. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres kontakt@kancelariagaik.pl.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://kancelariagaik.pl/polityka-prywatnosci/.

 

REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs – Jak wejść do branży importowej” na adres e-mail kontakt@kancelariagaik.pl lub adres korespondencyjny Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 7 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 847, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osobie zamierzającej uczestniczyć w Konkursie.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://kancelariagaik.pl/regulamin-konkursu-na-Instagramie/.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.