odpowiedzialność za kosmetyki importowane

Import kosmetyków do UE

Znalazłeś ciekawy kosmetyk w Azji, Ameryce, Rosji? A może mieszkasz poza obszarem UE i szukasz rynków zbytu dla swoich kosmetyków? Import kosmetyków regulowany jest przepisami prawa europejskiego, które duży nacisk kładą na bezpieczeństwo tych produktów.  Importer i osoba odpowiedzialna ponoszą odpowiedzialność za importowane kosmetyki. Poznaj listę 20 zasad odpowiedzialności za kosmetyki importowane.

Odpowiedzialność za kosmetyki importowane

Każdy kosmetyk sprowadzany na teren Wspólnoty Europejskiej musi spełniać takie same normy, jak gdyby był wyprodukowany w UE. Taką gwarancję ma zapewnić osoba odpowiedzialna. Ustawodawca unijny wymaga, aby dla każdego kosmetyku, które po raz pierwszy trafia na rynek Wspólnoty, była ustanowiona przez producenta osoba odpowiedzialna i nakłada na nią szereg obowiązków. Jeśli producent kosmetyku z kraju trzeciego nie zawarł dotychczas umowy, która wskazywałaby osobą odpowiedzialną, to Ty jako importer, staniesz się tą osobą odpowiedzialną.

Oto 20 obowiązków osoby odpowiedzialnej:

Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

 1. zapewnienie, że kosmetyk jest bezpieczny dla zdrowia, z uwzględnieniem w szczególności:a) prezentacji, aby wygląd kosmetyku nie wskazywał na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, co mogłoby zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów
  b) oznakowania
  c) instrukcji użycia i usuwania
  d) wszelkich innych wskazówek lub informacji
 2. potwierdzenie, że produkcja kosmetyków odbywa się zgodnie z dobrymi praktykami produkcji,
 3. przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu i sporządzenie raportu bezpieczeństwa,

  Obowiązek dokumentacji

 4. przechowywanie dokumentacji produktu przez 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej partii kosmetyku. Dokumentacja produktu w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego zawiera następujące informacje i dane, uaktualniane w razie potrzeby:a) opis produktu kosmetycznego, umożliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji produktu do danego produktu kosmetycznego,
  b) raport bezpieczeństwa
  c) opis metod produkcji i oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką produkcji
  d) dowód deklarowanego działania, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania,
  e) dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w trakcie opracowania, lub oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, lub jego składników, w tym testów na zwierzętach przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów przepisów ustawowych lub wykonawczych obowiązujących w krajach trzecich
 5. udostępnienie, pod swoim adresem podanym na etykiecie kosmetyku właściwemu organowi państwa członkowskiego, dokumentacji produktu,
 6. potwierdzenie, że pobieranie próbek i wykonywanie analiz produktów odbywa się w sposób rzetelny i odtwarzalny,

  Rejestracja w bazie CPNP

 7. przedkładanie Komisji Europejskiej do bazy CPNP wymaganych informacji o produkcie przed jego wprowadzeniem do obrotu tj.:a) kategorię produktu kosmetycznego i jego nazwę lub nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
  b) imię i nazwisko (firmę) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu;
  c) kraj pochodzenia w przypadku importu
  d) państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny ma zostać wprowadzony do obrotu;
  e) dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą można się kontaktować, w razie konieczności;
  f) obecność substancji w formie nanomateriałów;
  g) nazwa i numer ChemicalsAbstractsService (CAS) lub WE substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR),
  h) receptura ramowa umożliwiająca szybkie i odpowiednie leczenie w razie wystąpienia problemów
 8. zgłaszanie w CPNP oryginalnego oznakowania oraz fotografii opakowania kosmetyku,
 9. niezwłoczne aktualizowanie danych podanych w CPNP,
 10. zapewnienie, że w kosmetyku nie stosowano substancji niedozwolonych, a substancje podlegające ograniczeniom ostały właściwie oznakowane na kosmetyku,
 11. zgłaszanie w CPNP kosmetyków zawierających nanomateriałysześć miesięcy przed ich wprowadzeniem do obrotu,

  Zakaz testowania na zwierzętach

 12. zapewnienie, że kosmetyki wprowadzane do obrotu nie podlegały testom na zwierzętach, poza prawnie dopuszczonymi testami,

  Prawidłowe oznakowanie kosmetyku

 13. udostępnianie na rynku wyłącznie kosmetyków prawidłowo oznakowanych. Na pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych powinny znajdować się następujące, nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje:a) imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej
  b) nazwę kraju pochodzenia
  c) nominalną zawartość w momencie pakowania
  d) datę minimalnej trwałości
  e) szczególne środki ostrożności
  f) numer partii produktu lub oznaczenie pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego,
  g) funkcję produktu
  h) wykaz składników
  i) informację o warunkach przechowywania jeśli ma to znaczenie

  Zakaz nieprawdziwych oświadczeń

 14. zapewnienie niestosowania oznaczeń, które przypisywałyby kosmetykom cechy lub funkcji, których nie posiadają,

  Zakaz używania substancji niebezpiecznych

 15. zapewnienie, aby informacje o substancjach niebezpiecznych w kosmetyku a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, aby nazwa i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak również istniejące dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego działania niepożądanego dane na temat działania niepożądanego były łatwo dostępne publicznie,

  Współpraca z organami państwowymi i monitorowanie rynku

 16. zgłaszanie właściwemu organowi państwa członkowskiego ciężkich działań niepożądanych,
 17. przedkładanie na żądanie właściwych organów listy kosmetyków, zawierających substancje niebezpieczne,
 18. podejmowanie niezwłocznie środków naprawczych a w razie potrzeby wycofywanie z rynku kosmetyków, które nie są zgodne z przepisami,
 19. niezwłoczne informowanie właściwych organów o kosmetykach stwarzających ryzyko dla zdrowia ludzi,
 20. współpraca z właściwymi organami w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez kosmetyki, w szczególności dostarczanie informacji i dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności danego produktu z określonymi wymogami.

 

Jak widzisz odpowiedzialność za importowane kosmetyki, jaką ponosi importer lub osoba odpowiedzialna jest szeroka. Nieco inaczej będzie wyglądać sytuacja dystrybutora. Dystrybutor zajmuje się sprowadzaniem kosmetyku, który już znajduje się w obrocie na rynku Wspólnoty. O tym jednak w kolejnym artykule.

Pamiętaj, że z punktu widzenia prawa celnego, za każdym razem, gdy sprowadzasz towar z krajów trzecich, czyli za krajów nienależących do Wspólnoty Europejskiej, obowiązują Cię procedury celno-podatkowe. Opisałam je szczegółowo w poradniku „Jak wejść do branży importowej”. Znajdziesz tam praktyczne porady, wraz z konkretnymi przepisami prawa, abyś mógł spokojnie i odpowiedzialnie prowadzić swój biznes. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem zasad obowiązujących w imporcie wszelkich towarów, to konieczne przeczytaj ten poradnik. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w imporcie towarów, skontaktuj się z moją kancelarią. Porad prawnych udzielamy na miejscu albo telefonicznie czy mailowo więc nie ma znaczenia czy kontaktujesz się z drugiego końca Polski czy drugiego końca świata.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pozostałe artykuły

Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisując się na newsletter uzyskasz
  kod uprawniający do 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie.