Standardy bezpieczeństwa towarów czyli kiedy towar może zostać wprowadzony do obrotu

 

Jako kraj członkowski Unii Europejskiej stanowimy część wspólnego rynku. Dzięki temu korzystamy ze swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami członkowskimi a kupując towar w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej możemy oczekiwać, że będzie on spełniał określone standardy bezpieczeństwa. Zanim tak się stało, każdy kraj posiadał własne standardy. W ten sposób nie można było swobodnie sprowadzać towarów, a producenci musieli na etapie produkcji wiedzieć gdzie towar ma trafić i dopasowywać go do standardów tego kraju. Domyślasz się jak bardzo to było kosztowne i jak mocno hamowało wymianę handlową.

 

Dyrektywy nowego podejścia jako metoda na swobodny przepływ towarów

 

W latach osiemdziesiątych zdecydowano na przyjęcie podejścia, później nazwanego nowym podejście do harmonizacji technicznej. Dlaczego nowym? Wcześniej były podejmowane działania, które określa się jako tzw. stare podejście ale nie okazało się one satysfakcjonujące. Nowe podejście do harmonizacji technicznej zakłada, że towar może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach. Stąd mówi się o „dyrektywami nowego podejścia”.

 

System oceny zgodności dla eliminowanie zagrożeń wyrobami niebezpiecznymi, znoszenia barier w handlu i ułatwianie obrotu towarowego oraz stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty

 

Opracowano także jednolite warunki oceny zgodności towarów z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach zwane systemem oceny zgodności.

 

System oceny zgodności  stosuje się do następujących wyrobów:

 

1)  wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi;

2)  urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;

3) wyrobów ze szkła kryształowego;

4)  maszyn;

5)  wyrobów aerozolowych;

6)  sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych;

7)  silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki;

8)  wyrobów wykorzystujących energię;

9)  wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych,

10)  wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

 

To jakie warunki techniczne musi spełniać wyrób aby może go było wprowadzić do obrotu wynika z Dyrektyw Nowego Podejścia. Jak się przekonasz poniżej wyrób może być objęty jednocześnie kilkoma dyrektywami. W takim przypadku musi spełniać wymagania zawarte we wszystkich odpowiednich dyrektywach. Producent, znając cechy własnego wyrobu i powodowane przez niego zagrożenia, muszą sami ocenić, czy towar mieści się w zakresie którejś z dyrektywy a jeśli tak to muszą wykazać, że spełnia on zasadnicze wymogi. W procesie oceny zgodności uczestniczą nie tylko producenci ale także ich upoważnieni przedstawiciele i importerzy.

 

Poniżej zamieszczam przykładową listę aktów prawnych, które mogą pomóc w ustalenia czy towar będzie mógł być sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Sprzęt niskonapięciowy

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dyrektywa LVD)

 

Proste urządzenia ciśnieniowe

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (Dyrektywa SPV)

 

Zabawki

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dyrektywa TD lub Toys)

 

Wyroby budowlane

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Rozporządzenie CPR)

 

Urządzenie wytwarzające zaburzenia elektromagnetyczne

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa EMC)

 

Wagi nieautomatyczne

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dyrektywa NAWI)

 

Wodne kotły grzewcze

 

 1. dyrektywy 92/42/EWGz dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (Dz.Urz. WE L 167 z 22.06.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 186);

 

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

Urządzenia pracujące w atmosferze wybuchu

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Dyrektywa ATEX).

 

Łodzie i jachty rekreacyjne

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE

 

Dźwigi, windy

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

 

System kolei

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

 

Urządzenia chłodnicze do użytku domowego

 

 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych

 

Wyposażenie statków

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE

 

Silniki spalinowe maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE

 

Silniki spalinowe maszyn samojezdnych nieporusząjących się po drogach

 

 1. Dyrektywa Komisji 2001/63/WE z dnia 17 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporusząjących się po drogach.
  Dyrektywa 2004/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach

 

Radia

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dyrektywa RED)

 

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE

 

Urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

 

 1. Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dyrektywa hałasowa OND)

 

Stateczniki do oświetlenia fluorescencyjnego

 

 1. Dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego

 

Przewoźne urządzenia ciśnieniowe

 

 1. Dyrektywa Komisji 2001/2/WE z dnia 4 stycznia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 1999/36/WE w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych.
  Dyrektywa Komisji 2002/50/WE z dnia 6 czerwca 2002 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 1999/36/WE w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych

 

Przyrządy pomiarowe

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dyrektywa MID)

 

Transeuropejski system kolei konwencjonalnej

 

 1. Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkościi dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 

Wyroby medyczne aktywnego osadzenia

 

 1. Dyrektywa Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania

 

Wyroby medyczne

 

 1. Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych

 

Wyroby medyczne używanych do diagnozy in vitro

 

 1. Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

 

Maszyny

 

 1. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dyrektywa MD)

 

Produkty związane z energią

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

 

Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa RoHS II) w wersji uwzględniającej Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) nr 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem (RoHs III)

 

Wyroby pirotechniczne

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych

 

Urządzenia ciśnieniowe

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dyrektywa PED)

 

Urządzenia kolei linowej

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE

 

Środki ochrony indywidualnej

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie PPE)

 

Urządzenia spalające paliwa gazowe

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

 

Jeśli nie wiesz czy towar, który zamierzasz importować wymaga spełnienia zasadniczych wymogów technicznych zapisz się do newslettera. Otrzymasz kolejne artykuły w których będziemy skupiać się na konkretnych przykładach.

Polecamy: E-book Poradnik Jak wejść do branży importowej

Poradnik dla importerów
Poradnik dla importerów

Dowiesz się z niego jak rozpocząć handel towarami importowanymi, gdzie szukać towarów, jak bezpiecznie dokonywać transakcji, jak przygotować towar do odprawy celnej, które towary zwolnione są z opłat celnych a kiedy nie ma obowiązku uiszczania VAT od importowanych towarów. Dowiesz się jak prowadzić import, nie mając założonej działalności gospodarczej i jakie są możliwości handlu towarami przez Internet. Jeśli kupisz poradnik w czasie przedsprzedaży, poza dużą dawką konkretnej wiedzy, uzyskasz także dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie tworzymy społeczność rozwijających się importerów.

 

Zapraszam Cię również do śledzenia moich mediów społecznościowych na Facebooku i Instagramie gdzie częściej publikuję krótkie informacje przydatne dla importerów.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pozostałe artykuły

Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisując się na newsletter uzyskasz
  kod uprawniający do 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie.