Intercyza umowa majątkowa małżeńska

W tym wpisie dowiesz się co to jest intercyza, czy możliwa jest intercyza przed ślubem a może tylko w trakcie małżeństwa? Poznasz za i przeciw zawarciu intercyzy oraz jakie są najkorzystniejsze rodzaje intercyzy.

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska i właśnie w ten sposób należałoby ją nazywać ale zacznijmy od początku.

Intercyza przed ślubem, przedmałżeńska, bez ślubu

Jeżeli planujesz zawrzeć związek małżeński zastanów się czy intercyza przed ślubem nie będzie dla Ciebie bezpiecznym rozwiązaniem. Intercyza w Polsce jest możliwa przed ślubem. Poniżej dowiesz się czemu służy taka umowa.

Jeśli intercyza nie została zawarta przed ślubem, poprzez zawarcie małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa.

Majątek wspólny małżonków

Wspólność ustawowa małżonków oznacza, że przedmioty majątkowe nabyte w czasie małżeństwa, niezależnie czy zostały nabyte przez jednego małżonka, czy przez oboje, stanowią majątek wspólny. Wspólnym majątkiem są zatem pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Wspólne są również dochody z majątku wspólnego np. z tytułu najmu lub dzierżawy, jak również dochody z majątku osobistego każdego z małżonków.

Oboje małżonkowie mają prawo do środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego drugiego z małżonków. Do obojga należą kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co do zasady także urządzenia domowe służące do użytku obojga małżonków, stanowią ich wspólną własność.

Majątek osobisty każdego małżonka

Do majątku osobistego małżonka należą przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa. Jeśli jeden z małżonków odziedziczy majątek, otrzymał zapis lub darowiznę to one również stanowią jego majątek osobisty, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Jeśli małżonek jest wspólnikiem spółki cywilnej albo osobowych spółek handlowych to prawa majątkowe, wynikające ze wspólności łącznej, należą do jego majątku osobistego zarówno wtedy, gdy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem, jak i wtedy, gdy oboje są wspólnikami w tej samej spółce.

Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków np. sprzęt sportowy czy sprzęt medyczny także stanowią majątek osobisty. Nie mieści się w tej kategorii samochód jako przedmiot majątkowy służący zaspokajaniu potrzeb innych członków rodziny. Osobistym majątkiem będą prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie np. prawo do alimentów, użytkowania, służebności osobiste. Kolejną grupę stanowią odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej, które nie zostały jeszcze pobrane, to również są one majątkiem osobistym. Jeżeli jeden z małżonków otrzyma nagrodę za osobiste osiągnięcia, to będzie ona zwiększała jego majątek osobisty. Do majątku osobistego trafią także prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, a także co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Podział majątku

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Intercyza co to oznacza ? Jak to zrobić ? Jakie są skutki prawne ?

Wiesz już, że przez zawarcie małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Intercyza może tę wspólność rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Rozszerzenie wspólności majątkowej

Wiesz już, że na przykład nieruchomość nabyta przed zawarciem małżeństwa należy do majątku osobistego. Można jednak poprzez umowę majątkową, czy jak wolisz intercyzę, rozszerzyć własność tej nieruchomości na drugiego małżonka.

Ograniczenie wspólności majątkowej

W umowie majątkowej można także wyłączyć z majątku wspólnego określone składniki majątkowe. Można np. postanowić, że nieruchomość kupiona przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, zostanie wyłączona z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z małżonków. Moi klienci pytają często o taką intercyzę tylko na mieszkanie lub na dom.

Współwłasność w częściach ułamkowych a współwłasność małżeńska

Współwłasność w częściach ułamkowych to przeciwieństwo współwłasność małżeńska (bezułamkowej). Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość, która należy do współwłasności małżeńskiej, musisz mieć zgodę współmałżonka. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości w części ułamkowej, możesz sprzedać tylko swój udział w nieruchomości i nie potrzebujesz na to zgody współwłaściciela.

Intercyza – nierówne udziały w majątku wspólnym

W sytuacji, gdy przez intercyzę małżonkowie rozszerzyli albo ograniczyli wspólność ustawową, w razie braku odmiennego postanowienia umowy obowiązuje zasada równych udziałów. Małżonkowie w intercyzie mogą ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym. Małżonkowie mogą zatem ustalić, że wysokość udziałów w majątku wspólnym od chwili jej zawarcia będzie odpowiadała zakresowi rozszerzenia albo ograniczenia wspólności. Małżonkowie mogą się umówić, że w przypadku rozwodu lub śmierci zniwelują różnice w swoich majątkach powstałe np. na skutek przesunięcia nieruchomości z majątku osobistego do majątku wspólnego albo z majątku wspólnego do majątków osobistych.

Wyłączenie wspólności majątkowej

Rozdzielność majątkowa

W umownie o rozdzielność majątkową, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Do momentu zawarcia intercyzy, małżonkowie mają majątek wspólny a od zawarcia umowy każde z nich ma odrębne majątki osobiste.

Czy można zawrzeć korzystniejszą intercyzę?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu intercyzy. Jeżeli jeden z małżonków zajmuje się domem a drugi zarabianiem, rozdzielność majątkowa z wyrównywaniem dorobków będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla tego małżonka, który nie ma możliwości zarabiać. W przypadku rozwodu albo śmierci małżonka, który zarabiał, drugi małżonek może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa do wartości połowy majątku zarobionego przez drugiego małżonka. W czasie trwania małżeństwa nie można domagać się wyrównania dorobków.

Intercyza obowiązuje od chwili jej zawarcia i nie działa wstecz.

Można określić termin początkowy lub końcowy intercyzy. Dopuszczalna jest również możliwość dodania w umowie majątkowej warunku zawieszającego lub rozwiązującego.

Sądowne ustalenie rozdzielności majątkowej

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Intercyza a rozwód

W momencie rozwodu, jeśli nie były zawierane żadne umowy, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.

 

Intercyza tak czy nie? Za i przeciw

Jakie są skutki rozdzielności?

Po zawarciu intercyzy majątek wspólny przekształca się we współwłasność ułamkową. Każdy z małżonków może sprzedać swój udział innej osobie bez zgody drugiego małżonka. Może także rozporządzić takim udziałem dokonując darowizny na rzecz dowolnej osoby albo podnająć swoją część nieruchomości.

Intercyza a długi. Jak się ochronić przed długami? Czy intercyzę się zgłasza do CEIDG i KRS?

Umowa małżeńska zawierana jest najczęściej w sytuacji gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Wtedy umowa ma zabezpieczać sytuację finansową rodziny na wypadek gdyby interes się nie powiódł i powstały długi. Dzięki intercyzie jeden małżonek nie odpowiada za długi drugiego małżonka ale pod warunkiem, że wierzyciel wiedział o rozdzielność majątkową.

Jeśli małżonek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to umowę majątkową trzeba zgłosić do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeśli prowadzi spółkę osobową (tj. spółki jawną, partnerską, komandytową bądź komandytowo-akcyjną) to intercyzę należy zgłosić do KRS. Nie dotyczy to akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółek kapitałowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W takim wypadku należy zadbać, aby powiadomić wierzycieli pilnując aby w każdej umowie znalazło się odpowiednie oświadczenie. Zgłoszenia może dokonać zarówno wspólnik, jak i jego małżonek.

W przypadku długów, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika. Umowa o rozdzielność majątkową nie może ona mieć mocy wstecznej. W konsekwencji sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem jej podpisania.

Intercyza a zakup nieruchomości –  Skutki dla kredytu – Intercyza a kredyt hipoteczny –  Intercyza a hipoteka

Małżonkowie, którzy mają zawartą intercyzę, kupując wspólnie nieruchomość, staną się współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych. Dzięki temu każdy z nich będzie mógł na przykład sprzedać swój udział bez zgody drugiej strony. Posiadanie intercyzy nie stanowi problemu dla zawarcia notarialnej umowy zakupu nieruchomości ani dla zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego choć może mieć wpływ na niższą zdolność kredytową. Nieruchomość nabywa się w częściach ułamkowych. Oboje małżonkowie będą zobowiązani do spłaty kredytu. Jeśli któreś z nich będzie chciało sprzedać nieruchomość konieczna będzie zgoda banku.

Można spotkać się z opinią, że intercyza bywa „wymagana” do kredytu. Małżonek, który nie pracuje, dzięki intercyzie nie zaniża zdolności kredytowej drugiego małżonka. Zależy to jednak od indywidualnych preferencji banków. Wówczas kredyt na mieszkania zaciąga tylko jeden małżonek.

Dziedziczenie – intercyza a dziedziczenie – intercyza po śmierci – intercyza a spadek

W przypadku śmierci jednego z małżonków, po zawarciu intercyzy, majątek zmarłego wchodzi do spadku i właścicielami jego udziału stają się spadkobiercy. Jeżeli nie było testamentu, żyjący małżonek dziedziczy razem z dziećmi w częściach równych, ale jego część nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli zatem dokonując rozdzielności majątkowej małżonkowie podzielili się nieruchomością, do spadku wejdzie połowa nieruchomości i przypadnie ona spadkobiercom. Sporządzając testament można zdecydować komu przypadnie własność całego udziału w nieruchomości.

Jaka jest forma umowy majątkowej małżeńskiej? Gdzie ją podpisać ? Jak załatwić? Jak zawrzeć?

Czy można zmienić intercyzę?

Intercyzę zawiera się w formie aktu notarialnego oczywiście u notariusza. Intercyza może być w każdym czasie zmieniona albo rozwiązana, ale konieczne jest każdorazowo zachowania formy aktu notarialnego. Nie można wystąpić do sądu o zmianę umowy majątkowej małżeńskiej. Po rozwiązaniu umowy w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami z powrotem wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania zapraszam Cię na konsultację osobistą lub telefoniczną Umów konsultację TUTAJ.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pozostałe artykuły

Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisując się na newsletter uzyskasz
  kod uprawniający do 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie.